T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİNCE KARAMAN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERDE SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ TALEBİ BAŞVURU SONUÇLARI

T.C. KARAMAN VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

TESPİT KOMİSYONU KARARININ İLANI

İlgi: 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı KHK ve 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idari şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar.

        İlgide kayıtlı usul ve esasların 10 uncu maddesinin “(1) İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.” hükümleri doğrultusunda;

          Tespit Komisyonunun 19/02/2018 tarihli ve 2018/2 No.lu Kararı, başvuru sahiplerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz internet sitesinde duyurulması ve ilan panosuna asılmak sureti ile ilan edileceği Komisyon üyelerince karar altına alınmış olup, başvuru sahipleri hakkında verilen karar aşağıda tabloda sunulmuştur.

Sıra No

Adı ve Soyadı

T.C. Kimlik No.

Kurumu / Birimi

Komisyon Kararı

1

Emine KARA

(718…….64)

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Karaman Müze Müdürlüğü

KABUL

2

İbrahim ÇAM

(706…….12)

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Karaman Müze Müdürlüğü

KABUL

3

Kadir ŞENER

(129…….72)

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Karaman Müze Müdürlüğü

KABUL

4

Mesut ATABAY

(503…….78)

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Karaman Müze Müdürlüğü

KABUL

5

Veysel YANMAZ

(580…….04)

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Karaman Müze Müdürlüğü

KABUL

6

Yakup KOZAN

(457…….60)

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Karaman Müze Müdürlüğü

KABUL

7

Yasin KARABACAK

(552…….78)

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Karaman Müze Müdürlüğü

KABUL


      Başvuru sahiplerinin başvurularının incelenmesi sonucunda; hak sahibi oldukları ve sınava girmeye hak kazandıkları değerlendirilmiş olup, Tespit Komisyonunun 19/02/2018 tarihli ve 2018/02 no.lu kararı ilan edilmiştir.

            Tespit Komisyonu Kararına İtiraz Süresi

           MADDE 11-(1) Tespit Komisyonu kararına göre sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren öngörülen süre içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir.

   (2) İtirazlar derhal incelemeyi yapan tespit komisyonuna intikal ettirilir. Talep, komisyonca değerlendirilerek öngörülen süre içerisinde karara bağlanır ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilir. İtiraz üzerine tespit komisyonunca verilen kararlar kesindir. 19/02/2018