T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDA HAK SAHİBİ İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN SINAV SONUÇ LİSTESİ

T.C.

KARAMAN VALİLİĞİ

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

TESPİT KOMİSYONU VE SINAV KURULU KARARININ İLANI

İlgi:      24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı KHK ve 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdari  Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar.

            İlgide kayıtlı usul ve esasların 14 uncu maddesinin “(5) Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından Kurumun resmi internet adresinde ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.” hükümleri doğrultusunda;

          Tespit Komisyonu ve Sınav Kurulunun 01/03/2018 tarihli ve 2018/3 No.lu Kararına göre,Hak Sahibi İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin Sınav Sonuç Listesi aşağıda gösterilmiştir.

Sıra No

Adı ve Soyadı

T.C.

Kimlik No.

Kurumu / Birimi ve Statüsü

Sınav Kurulu Kararı

1

Emine KARA

(718…….64)

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Karaman Müze Müdürlüğü – Özel Güvenlik Personeli

BAŞARILI

2

İbrahim ÇAM

(706…….12)

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Karaman Müze Müdürlüğü – Özel Güvenlik Personeli

BAŞARILI

3

Kadir ŞENER

(129…….72)

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Karaman Müze Müdürlüğü – Özel Güvenlik Personeli

BAŞARILI

4

Mesut ATABAY

(503…….78)

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Karaman Müze Müdürlüğü – Özel Güvenlik Personeli

BAŞARILI

5

Veysel YANMAZ

(580…….04)

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Karaman Müze Müdürlüğü – Özel Güvenlik Personeli

BAŞARILI

6

Yakup KOZAN

(457…….60)

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Karaman Müze Müdürlüğü – Özel Güvenlik Personeli

BAŞARILI

7

Yasin KARABACAK

(552…….78)

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Karaman Müze Müdürlüğü – Özel Güvenlik Personeli

BAŞARILI

        Hak Sahibi İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin Sınav Sonuç Listesi, Tespit Komisyonu ve Sınav Kurulunun 01/03/2018 tarihli ve 2018/3 No.lu Kararı kapsamında ilan edilmiştir.

           Sınav Sonuçlarına İtiraz

           MADDE 15 – (1) Sınavlarda başarılı olamayanlar, ilan tarihinden itibaren öngörülen süre içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir.

       (2) İtirazlar derhal ilgili sınav kuruluna intikal ettirilir. Talep, kurulca değerlendirilerek öngörülen süre içerisinde karara bağlanır ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. 05/03/2018